Кариес диагностика /bitewing/ – използва се филм-държател като се обхващат само коронките на премоларите и моларите на лява или дясна половина на челюста за откриване на кариеси.